Order

Afrekenen stap 1

Log in om te kunnen bestellen of aan te vragen of maak een account aan.
Na registratie moet eerst uw account door ons geactiveerd worden.

Verzendadres
Same as Billing
Toevoegen/bewerken verzendgegevens
Omschrijving Artikelcode Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Verzendwijze

Geen verzendwijze geselecteerd
Afrekenen stap 2

Selecteer alstublieft een verzendmethode

Onze excuses, geen verzendmethode komt overeen met de kenmerken van uw bestelling. Neem alstublieft contact met ons op.

 
Totaal:
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden (Web)verkopen van Multicare Lichttechniek CV, gevestigd te 3316 GN Dordrecht, Madame Curiestraat 24, verder te noemen leverancier. 1. DefinitiesLeverancier: Multicare Lichttechniek CV;Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de leverancier een aanbieding aanvraagt en/of met wie leverancier een overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;Opdracht: iedere opdacht van afnemer aan leverancier;Algemene voorwaarden: Deze algemene Voorwaarden2. Algemeena. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van leverancier en op iedere tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van leverancier. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.b. Door het plaatsen van een bestelling geeft afnemer te kennen dat deze met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Leverancier behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.c. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door leverancier erkend.d. Aan consumenten wordt niet geleverd, derhalve is het consumentenrecht ook uitgesloten.3. Prijzena. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de toeleverancier van leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.b. Alle prijzen op de site zijn in Euro's, exclusief het voor de desbetreffende producten geldende BTW tarief en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.4. Aanbiedingena. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en prijzen zijn twee maanden geldig vanaf de aanbiedingsdatum, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.b. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt leverancier zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.c. Mondelinge toezeggingen verbinden leverancier slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.d. Aanbiedingen van leverancier gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.e. Leverancier kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.f. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.5. Overeenkomsta. Een overeenkomst tussen leverancier en afnemer komt tot stand na datum van ontvangst van de door leverancier aan afnemer schriftelijk gestuurde opdrachtbevestiging en door afnemer voor accoord getekend hiervan.b. Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar keuze van leverancier onder rembours of na vooruitbetaling geschiedt.6. Ontbindinga. Indien afnemer, met inachtneming van deze Algemene voorwaarden, een met leverancier gesloten overeenkomst wenst te ontbinden kan dat alleen tot 3 dagen voor de levering en is afnemer terzake winstderving een bedrag van 30% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) verschuldigd met een minimum van € 150.00.b. Een (deel van een) overeenkomst strekkende tot levering van producten, die speciaal voor afnemer door leverancier zijn aangekocht of geproduceerd, kan niet door afnemer worden ontbonden.c. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) afnemer, zullen alle overeenkomsten tot levering van rechtswege zijn ontbonden, tenzij leverancier binnen een redelijke tijd schriftelijk aan afnemer mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te wensen.7. Leveringa. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.b. Leverancier zal zich uiterst inspannen om bestellingen tenminste binnen 30 dagen na datum van ontvangst van de door leverancier aan afnemer schriftelijk gestuurde en door afnemer voor accoord getekend schriftelijke opdrachtbevestiging uit te voeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat bv. het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.c. Aan de leveringsplicht van leverancier zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door leverancier geleverde zaken aan afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.d. Alle genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.8. Afbeeldingen, specificaties en inbreuk op rechten en keuringena. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en digitale en/of gedrukte documentatie van leverancier gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend en/of kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.b.Alle door leverancier verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in documentatie en prijslijsten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.c. Indien afnemer producten, grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk aan leverancier ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door afnemer aan leverancier verkochte producten, of dat hierin producten van leverancier worden verwerkt, dan vrijwaart afnemer leverancier uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten, rechten uit octrooien, merken, modellen en keuringen.9. Gegevensbeheera. Gegevens van (potentiële) afnemers en/of aan projecten gerelateerde partners worden opgenomen in het databestand van leverancier. Leverancier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.b. Leverancier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van diens persoonlijke gegevens.c. Leverancier kan gebruik maken van mailinglijsten. Elke mailing bevat de mogelijkheid om zich als ontvanger van deze mailing van de desbetreffende lijst(en) te laten verwijderen.10. Garantie, aansprakelijkheid en conformiteita. Leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.b. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient afnemer dit, alvorens over te gaan tot terugzending aan leverancier, deze gebreken, binnen 8 dagen na verzenddatum aan afnemer, schriftelijk aan leverancier te melden. Terugzending van de zaken dient gefrankeerd door afnemer te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie en met door leverancier verstrekt retourformulier en/of retourpakbon. Ingebruikneming na constatering van gebrek(en), beschadiging ontstaan na constatering van gebrek(en), bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebrek(en), doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.c. Indien klachten van afnemer door leverancier gegrond worden bevonden, zal leverancier de geleverde zaken naar keuze van afnemer kosteloos herstellen of nieuw leveren. Eventuele aansprakelijkheid van leverancier bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel, naar keuze van leverancier, tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van leverancier gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, reis- en verblijfskosten, (de)montagekosten.d. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend of onkundig (handelend) personeel.e. Garantie geldt niet indien: 1) afnemer jegens leverancier in gebreke is; 2) afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 3) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn of worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van leverancier en/of gebruiksaanwijzing bij of op de verpakking of in strijd met een ter zake kundige verwerkwijze zijn behandeld.11. Overmachta. Leverancier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.b. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen of calamiteiten in of uit het voedingsnet of in de omgeving van het product, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers en/of fabrikanten van leverancier alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.c. Leverancier behoudt zich in het geval van overmacht tevens het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is leverancier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.d. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.12. Reclamesa. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de producten schriftelijk aan leverancier worden gemeld. Deze verplichting geldt onverkort wanneer de gekochte zaken op verzoek van afnemer bij een derde worden afgeleverd.b. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die reeds bij aflevering worden geconstateerd dienen door afnemer dan wel door een in diens opdracht handelende derde op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. De producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerdc. Leverancier is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens leverancier is nagekomen en ook niet in het geval derden al dan niet op last van afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier enige wijziging of reparatie aan de door leverancier geleverde producten hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.d. Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de producten schriftelijk aan leverancier worden gemeld. e. Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking en/of verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.f. Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door leverancier in de gelegenheid te stellen onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking van de artikelen.g. Indien afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft afnemer geen aanspraken terzake.h. Het staat afnemer niet vrij producten te retourneren, voordat leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien conform deze algemene voorwaarden is gereclameerd, kunnen de producten met begeleiding van een door leverancier verstrekte retourpakbon en eventueel andere door leverancier vereiste formulieren worden geretourneerd. Alleen producten in niet vervuilde en originele, onaangebroken verpakking worden geaccepteerd en gecrediteerd. Leverancier brengt 20 % van het netto orderbedrag met een minimum van € 25.00 per als dusdanig geretourneerd product in rekening als retour name kosten. Producten, die speciaal voor afnemer door leverancier zijn aangekocht of geproduceerd worden niet retourgenomen.i. Indien afnemer conform deze algemene voorwaarden gebreken aan de geleverde producten reclameert, is de daaruit voor leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de onder het kopje Garantie aansprakelijkheid en conformiteit onder punt c omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van dat artikel.13. Facturering en betalinga. Facturering geschiedt na elke levering. Bij rembours of vooruitbetaling dient de opdrachtbevestiging tevens als pro forma rekening.b. Alle betalingen dienen binnen de op de opdrachtbevestiging en (pro forma) rekening vermelde datum te zijn bijgeschreven op de aan afnemer bekend gemaakte bankrekeningnummer. De afnemer is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening tenzij die door leverancier schriftelijk is toegestaan.c. Alle leveringen van producten waar leverancier mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van afnemer door leverancier. Indien naar de mening van leverancier de financiële situatie van de afnemer op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan leverancier volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan leverancier overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens leverancier in het kader van de overeenkomst.d. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 200,00.e. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand en is automatisch in verzuim.f. Leverancier is gerechtigd tot verrekening van bedragen die zij aan afnemer verschuldigd is.14. Eigendomsvoorbehouda. Eigendom van alle door leverancier aan afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij leverancier zolang afnemer de vorderingen van leverancier uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang afnemer de vorderingen van leverancier wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.b. De door leverancier geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.c. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.d. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan leverancier of een door of vanwege leverancier aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, het maximaal mogelijk te maken dat leverancier of vanwege leverancier al die plaatsen betreden kunnen worden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.e. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.f. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan leverancier.15. Toepasselijk recht/bevoegde rechtera. Op alle overeenkomsten en het verder genoemde in deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.b. Geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden ter keuze van leverancier door de burgerlijke rechter dan wel door arbitrage beslecht. c. Bij arbitrage zijn van toepassing de regels van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland.d. Wanneer leverancier besluit het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter, dan is naar keuze van leverancier de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de leverancier of die in het arrondissement van de plaats van vestiging van de afnemer bevoegd.e. De afnemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.

Welkom op de site van Multilicht.

Voorheen bekend als Multicare of ESAL.klik hier om naar onze vernieuwde site www.multilicht.eu te gaan.

multilicht multicare esal